Utskott

utskott. Riksdagens utskott, som har en central ställning i riksdagsarbetet (lagstiftning), skall enligt grundlagen § 37 tillsättas under valperiodens första riksmöte för hela valperioden. Grundlagen stadgar vidare att ett u. är beslutfört när minst två tredjedelar av medlemmarna är närvarande, om inte ett högre antal föreskrivs för något särskilt ärende.

Permanenta u. är stora utskottet samt fackutskotten grundlagsutskottet, utrikesutskottet, finansutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, framtidsutskottet, arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet.

Riksdagen kan tillsätta tillfälliga u. Ett tillfälligt u:s mandattid fortgår tills det har fullgjort sin uppgift.

Stora utskottet har 25 medlemmar och 13 ersättare. De permanenta fackutskotten har 17 medlemmar och 9 ersättare, finansutskottet dock 21 medlemmar och 19 ersättare.

Riksdagen beslutar om antalet medlemmar och ersättare i ett tillfälligt u. Vid behov kan riksdagen besluta öka antalet ersättare i stora utskottet eller antalet medlemmar eller ersättare i något annat u. på framställning av respektive u. - Beträffande ministerutskotten, se statsrådet. (T. Forsten, Valiokuntapalapeli eduskunnassa: valiokuntajäsenyydet 1945-2002, 2005)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
riksdagar, utskott
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 20.04.2017