Viborgs län

Viborgs län, fi. Viipurin lääni, f.d. län i sydöstra Finland, omfattade i stort sett de nuvarande landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen samt de delar av Karelen som 1944 avträddes till Sovjetunionen.

Till Viborgs slottslän hörde hela det svenska Karelen och Savolax samt fram till början av 1500-t. dessutom Kymmenedalen och Östra Nyland eller Borgå län. På 1700-t. erövrades V. av Ryssland och återförenades 1812 med storfurstendömet Finland; under mellanperioden fick området i många avseenden en särprägel (Gamla Finland). V. blev senare ett av republiken Finlands folkrikaste län med 638 000 inv. 1938. Där fanns tre städer, Viborg, Kexholm och Sordavala, samt köpingarna Björkö och Lahdenpohja. Det s.k. Gränskarelen var den ortodoxa trons viktigaste utbredningsområde i Finland - i länet fanns även klostren Konevits, Lintulax och Valamo, som sedermera alla tre flyttades till Heinävesi i Södra Savolax.

Under andra världskriget erövrades länets ö. del två gånger av Sovjetunionen; från Moskvafreden i mars 1940 fram till hösten 1941 var området första gången i sovjetisk besittning. I ungefär tre års tid (1941-44, fortsättningskriget) var länet därefter åter införlivat med Finland. Länet evakuerades sommaren 1944 på nytt på sin befolkning ungefär fram till Moskvafredens gräns (förflyttad befolkning). Se även uppslagsord på Karelen samt bl.a. Raivola, S:t Petersburg och Terijoki. (Viipurin läänin historia I-II, 2003-04; E. Kuujo; Raja-Karjala Ruotsin vallan aikana, 1963; H. Soikkanen, Luovutetun Karjalan työväenliikkeen historia, 1970; V. Hämäläinen, Karjalan kannaksen venäläinen kesäasutus, 2 bd, 1974-83; A. Mäkinen, Linnaleirit ja vainovalkeat: Viipurin läänin asutus kaksikymmentäviisivuotisen sodan jaloissa, 2002, M. Engman, Gränsfall. Utväxlingar och gränstrafik på Karelska näset 1918-1920, 2008)

Lantmäteristyrelsens kartwebbplats över f.d. Viborgs län: http:/ [[http://www.karjalankartat.fi/][ [/www.karjalankartat.fi/]]

Städer och kommuner i det avträdda Karelen

Kexholm

Viborg

Sordavala

S:t Andree, fi. Antrea

Björkö, fi. Koivisto

Harlu

Heinjoki

Hiihtola

Impilax, fi. Impilahti

Jakimvaara, fi Jaakkima

S:t Johannes, fi. Johannes

Jääski

Kanneljärvi

Kaukola

Kirvu

Kivinebb, fi. Kivennapa

Korpiselkä

Kronoborg, fi. Kurkijoki

Kuolemajärvi

Lahdenpoja, köping

Lumivaara

Metsäpirtti

Mola, fi. Muola

Pyhäjärvi

Pelgjärvi, fi. Pälkjärvi

Rautus fi Rautu

Ruskeala

Räisälä

Sakkola

Salmis, fi. Salmi

Soanlax, fi. Suonlahti

Suistamo

Suojärvi

Säkkijärvi

Terijoki

Nykyrka, fi. Uusikirkko,

Vahviala

Valkjärvi

Vuoksela

Vuoksenranta

Värtsilä

Äyräpää

Öar i Finska viken

Hogland , fi. Suursaari

Tyterskär, fi. Tytersaari

Lövskär, fi Lavansaari

Seitskär, fi. Seiskari

Se även:

Valamo

Kyyrölä
ViborgsLaen

Viborgs län. Det forna länet delades itu vid gränsdragningarna under andra världskriget. Klicka på bilden för större återgivning. Karta: Arttu Paarlahti.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
avträdda områden, län
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.05.2012
Uppdaterat 14.04.2017