justitieombudsmannen

justitieombudsmannen (JO), riksdagens justitieombudsman, väljs tillsammans med de två biträdande justitieombudsmännen för fyra (urspr. tre) år i sänder av riksdagen. Verksamheten baserar sig numera på en lag av 2002.

Justitieombudsmannen övervakar att myndigheter och tjänstemän följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Även andra som sköter offentliga uppdrag står under justitieombudsmannens tillsyn. I sitt arbete övervakar justitieombudsmannen särskilt att god förvaltning iakttas och de mänskliga rättigheterna respekteras. Justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen har egna ansvarsområden, som de övervakar självständigt.

Justitieombudsmannen tar emot klagomål från allmänheten över myndigheternas verksamhet och kan även på eget initiativ granska missförhållanden som han eller hon har lagt märke till. Justitieombudsmannen gör vidare inspektioner vid olika ämbetsverk och inrättningar, t.ex. fängelser, garnisoner samt enheter inom hälso- och sjukvården. Justitieombudsmannen avger årligen en rapport till riksdagen om sin verksamhet och sina iakttagelser.

En arbetsfördelning mellan justitieombudsmannen och justitiekanslern åstadkoms genom två lagar av 1933. På grundval av dem behandlades klagomål från fångar och värnpliktiga i första hand av justitieombudsmannen. Dessa lagar upphävdes genom den nuv. lagen av 1990, enligt vilken ovanstående arbetsfördelning bibehölls. (V. Merikoski, Laillisuusvalvonta Suomen oikeusjärjestyksessä, 1953; M. Hidén, Eduskunnan oikeusasiamies, 1970; Riksdagens justitieombudsman 75 år, 1995; P.K. Koskinen, Oikeusasiamies, 1997)

Justitieombudsmän 1920-
Erik Alopaeus 1920
K.V. Holma 1921-1922
Hugo Lilius 1923-1925
Y.W. Puhakka 1926-1928
J.O. Söderhjelm 1929-1930
Hugo Lilius 1930-1931
Esko Hakkila 1932-1945
Reino Kuuskoski 1946-1947
Mauno Laisaari 1948-1951
Paavo Kastari 1952-1956
Marjos Rapola 1956-1961
Risto Leskinen 1962-1970
Kaarlo L. Ståhlberg 1970-1974
Jorma S. Aalto 1974-1986
Olavi Heinonen 1986-1989
Jacob Söderman 1989-1995
Lauri Lehtimaja 1995-2001
Riitta Leena Paunio 2002-2009
Petri Jääskeläinen 2010-


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, lagstiftning, ombud, justitieombudsmän, övervakning, myndigheter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 13.05.2016