justitiekanslernjustitiekanslern (JK), hög tjänsteman vid statsrådet; skall enligt grundlagens § 69 ha utmärkta lagkunskaper. J. skall enligt grundlagens § 108 övervaka lagligheten av statsrådets och republikens presidents ämbetsåtgärder. Han skall också övervaka att domstolarna och andra myndigheter samt tjänstemännen, offentligt anställda arbetstagare och också andra, när de sköter offentliga uppdrag, följer lag och fullgör sina skyldigheter. I denna egenskap mottar och avgör j. klagomål från enskilda över myndigheters och tjänstemäns förfarande. J. skall vara närvarande vid statsrådets sammanträden och vid föredragning för republikens president i statsrådet. Vid utövandet av sitt ämbete övervakar j. att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Enligt grundlagens § 110 kan j. besluta om väckande av åtal mot en domare för lagstridigt förfarande. Förfar statsrådet, en medlem därav eller presidenten lagstridigt, bör j. ingripa på det sätt som föreskrivs i grundlagen. Han är även ett slags juridisk rådgivare på hög nivå för statsrådet och presidenten. Till statsrådet och riksdagen avger j. varje år en berättelse om sina ämbetsåtgärder och iakttagelser om hur lagstiftningen har följts. Vid justitiekanslersämbetet finns även en biträdande justitiekansler samt en ställföreträdare för denna. Vid justitiekanslersämbetet, vars interna verksamhet leds av en kanslichef, finns en avdelning för statsrådsärenden, en avdelning för rättsövervakning och en administrativ enhet. Se även prokuratorn. (O. Honka, Prokuraattori-oikeuskansleri 1808-1959, 1959; J. Inha, Valtioneuvoston oikeuskanslerin virka-aseman muotoutuminen 1917-1919, 1997)

Innehavare av justitiekanslerämbetet 1917-
P.E. Svinhufvud 1917-1918
A.F. Charpentier 1918-1928
U.J. Castrén 1928-1929
A.A. v. Hellens 1930
A.H. Makkonen 1930-1933
O.J.A. Huttunen 1933-1944
T. Tarjanne 1944-1950
C.G. Möller 1950-1955
O.U.V. Honka 1955-1961
A.J. Hannikainen 1961-1964
J. Enäjärvi 1965-1970
R. Leskinen 1970-1982
K. Korte 1982-1986
J.S. Aalto 1986-1998
P.A. Nikula 1998-2007
J.I. Jonkka 2007-
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
justitiekanslerer, justitieförvaltning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 26.04.2016