StrömforsStrömfors, fi. Ruotsinpyhtää, församling och f.d. kommun i Östra Nyland närmast ö. om Lovisa, Södra Finlands region. Vid ingången av 2010 sammanslogs Strömfors med Lovisa stad samt Liljendal och Pernå kommuner. Vid kommunsammanslagningen var Strömfors areal 262 km2 och invånarantal 2 900 varav 18,5 % svenskspråkiga (2008).

Strömfors utbreder sig v. om Kymmene älvs västligaste gren; upptas till stor del av myrmarker och tallbevuxna moar. Odlingar och bebyggelse finns främst utmed Tessjö å och kring sjöarna i n.o. Invid älven avtecknar sig flera berg, bl.a. Harkranksberget (72,5 m ö.h.) och Uvberget (76 m ö.h.), mot den omgivande terrängen. Särskilt i s. är marken ställvis täckt av rapakiviblock. Utanför kusten, som splittras av uddar med mellanliggande, av slam uppgrundade vikar, ligger en skärgård med flera stora öar, bl.a. de numera sammanvuxna Vaahterpää och Gäddbergsö.

Ortens största privata arbetsgivare är i dag elteknikföretaget Lexel Electric Oy (gr. 1995, 200 anst. 2006, hör till det multinationella företaget Schneider Electric), som fortsatt den tradition av eltillbehörstillverkning som sedan 1948 bedrivits på Strömfors bruk. Bruket grundades 1698 av Johan Creutz på Petjärvi säteris ägor vid Strömfors fors i Kymmene älv; det gick senare genom många händer (bland dess ägare märks Jacob af Forselles, som lade många egendomar i Strömfors och omgivande socknar under bruket), innan det 1886 jämte återstående jordbesittningar (ca 8 000 ha) inköptes av Antti Ahlström, som där utvecklade en omfattande sågrörelse. Från sågverket byggdes 1905 en 5 km lång smalspårig järnväg till lastageplatsen vid en havsvik; den revs 1955, sedan sågverksdriften nedlagts (1953). Det idylliska brukssamhället med trähusbebyggelse från 1700- o. 1800-t. har idag ca 660 inv. (2000); ett bruksmuseum (gr. 1962) är inrymt i den gamla stångjärnssmedjan. Tessjö samhälle vid nedre loppet av Tessjö å har ca 1 100 inv. Bland egendomar märks Kulla gård.

Strömfors bildades efter freden i Åbo (1743) av de delar av Pyttis socken som blivit kvar i svensk besittning och bar ursprungligen namnet Svenska Pyttis (i motsats till modersocknen, "ryska" Pyttis ö. om Kymmene älv). De första krigshandlingarna under 1808-09 års krig utspelade sig på gränsen mellan Strömfors och Pyttis på morgonen 21/2 1808, då ryssarna efter en kort strid forcerade bron vid Abborfors. I kyrkligt hänseende hörde Strömfors till Lovisa fram till 1863, då det bildade egen församling; träkyrka, uppförd 1770-72 invid bruket. Också våren 1918 förekom strider i Strömfors (A. Allardt, Strömfors socken, 1923, 2:a uppl. 1988; E-L. Oksanen, Det gamla Pyttis: Pyttis och S:s historia till år 1743, 1991)Stromfors.jpg

Strömfors. Kommunens område fram till 2010 då Strömfors inkorporerades med Lovisa. Karta: Arttu Paarlahti.

Stroemfors

Strömfors. Bruket ligger idylliskt vid den västligaste av Kymmene älvs mynningsarmar. Byggnaden t.h. är en arbetarkasern från 1700-t. Produktionen vid smedjorna lades ned 1950, och idag utnyttjas området som lockbete för turister. Foto: Schildts bildarkiv, H. Ekberg.

RUOTSINP.jpg

Bildkälla: Finl. Kommunförbund.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, bebyggelse, ytformer, näringsstruktur, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.08.2010
Uppdaterat 26.08.2010