Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden, gr. 1907 av Svenska folkpartiet, som 1908 överlät äganderätt och förvaltning till Svenska litteratursällskapet i Finland. Partiet förbehöll sig dock rätten att fördela fondens avkastning och tillsatte 1963 för detta ändamål ett särskilt organ, delegationen för Svenska kulturfonden, som handhade utdelningen av stipendier och understöd samt svarade för den kulturpolitiska verksamheten fram till 2002, då organisationen förnyades och delegationen ersattes av en kulturdelegation och styrelse. S. har till uppgift att stödja finlandssvensk samhörighet och identitet, utveckla kunnande, kompetens och kreativitet bland finlandssvenskar samt att stödja, stärka och utveckla det svenska språket i Finland. Den årliga utdelningen sker utgående från ansökningar; år 2009 utdelade fonden ca 36 milj. euro i understöd, stipendier och projektstöd till enskilda personer, arbetsgrupper, föreningar och samfund.

Fondens kapital har under årtiondenas lopp hopbringats genom insamlingar och donationer. De största bidragen har kommit i form av testamentariska donationer genom vilka omkring fyrahundra särskilda fonder, som bär givarnas namn, skapats. Större donationer har gjorts bl.a. av jordbrukaren C.E. Pehrman (1908, 1915), bergsrådet Seth Sohlberg (1918), godsägaren William von Wahlberg (1928), konsulinnan Elin Pentzin (1930) samt Frans Henrikson (1957).

S. har sedan början av 1960-t., då Delegationen för svenska kulturfonden tillsattes, kommit att spela en alltmer aktiv roll inom kulturpolitiken. Ordförande i delegationen har varit Olav Ahlbäck (1963-65), Ebba Östenson (1965), Nils Meinander (1966-71), Levi Ulfvens (1972-92), Roger Broo (1993-95) och Pär Stenbäck (1996-2002). Från 2002 till 2007 var ekon.mag. (1975) Alice Lillas (f. 1946) ordförande för kulturdelegationen. Hon efterträddes 2008 av musikmag. (1998) Wivan Nygård-Fagerudd. Pol.mag. (1971), kanslirådet (1999) Roger Broo (f. 1945) som 2002-2007 var ordförande för styrelsen efterträddes av pol.mag. Björn Teir som tillträdde 1.1.2008. Pol.dr (1975) Krister Ståhlberg var direktör för S. 2002-10. Till hans efterträdare utsågs fil.mag. (1987) Berndt Arell. (S. i närbild, 1981; F. Jernström, S:s 75-årshistorik, 1985; Individen, språket, kulturen - idéerna och pengarna bakom S. 1908-1998, red. M. Lindholm, 1999)


logoLM.jpg

Svenska kulturfonden är idag en paraplybeteckning för över 400 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Logotypen som är utformad av Lena Malm bygger på Alvar Gullichsens logotyp från 1996. Foto: Svenska kulturfonden.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fonder, kultur, finlandssvenska, understöd (bidrag)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 25.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 03.06.2017 av Import