statsrevisorerna

statsrevisorerna. Grundlagen av 2000 stadgar, att riksdagen övervakar statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten. För detta väljer riksdagen inom sig s. Med stöd av grundlagen antog riksdagen 2000 en instruktion för s. (till antalet fem), enligt vilken deras mandattid börjar när riksdagen har valt dem till uppdraget och slutar när valperioden löper ut. S. skall övervaka att statsfinanserna sköts lagligt och ändamålsenligt och att statsbudgeten iakttas. För övervakningen besöker och inspekterar s. olika övervakningsobjekt.

S. har rätt att kontrollera statsbidrag, lån och säkerheter som delas ut av budgetmedel eller fonder utanför statsbudgeten. Vidare utövar de tillsyn över befrielse, lättnader och anstånd när det gäller skatter, avgifter och andra statliga fordringar. Därutöver har s. rätt att granska verksamheten i statsbolag, statliga affärsverk och koncerner.

S. samarbetar med Statens revisionsverk, som bl.a. är skyldigt att till s. ge utredningar över företagna inspektioner och av dem föranledda åtgärder. S. lämnar varje år en berättelse till riksdagen med iakttagelser och synpunkter som kommit fram i granskningsarbetet. S. har ett kansli, som leds av en kanslichef.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
statsfinanser, statsrevision, revisorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 05.06.2017