Statens revisionsverk

Statens revisionsverk, oavhängigt ämbetsverk i anknytning till riksdagen, grundades 1824 och lydde fram till 2001 under finansministeriet och dess föregångare. Verket, vars uppgift är att granska lagligheten av och ändamålsenligheten i statsfinanserna samt iakttagandet av statsbudgeten, fick sin nuvarande organisation 2001. S. har även rätt att granska kommuners, samfunds och sammanslutningars användning av medel och deras bokföring, i syfte att utröna om erhållna statsunderstöd använts för de ändamål de beviljats. Därtill har verket rätt att övervaka och granska statsbolagens verksamhet. Det består av en enhet för redovisningsrevision, en enhet för förvaltningsrevision och en enhet för interna tjänster. Verket leds av en generaldirektör som utses av riksdagen. Vid ämbetsverket finns en delegation vars uppgift är att upprätthålla kontakterna med olika samarbetsparter samt ta initiativ till utvecklande av revisionsverksamheten. Delegationen består av experter på ekonomi och förvaltning samt representanter för revisionsverket. Verket ligger i Hfrs och har kontor också i Åbo och Uleåborg. Den sammanlagda personalstyrkan uppgår till ca 150 personer. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 1824-1974, 1974)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
statliga ämbetsverk, revision, statsfinanser
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 05.06.2017