Statistikcentralen

Statistikcentralen, före 1971 statistiska centralbyrån, statligt ämbetsverk som sorterar under finansminsteriet. S. svarar för huvuddelen av den statliga statistikproduktionen och har därtill bl.a. en rad övervakande och samordnande funktioner (åtskillig statistik utarbetas av andra myndigheter, t.ex. utrikeshandelsstatistiken av tullstyrelsen, forststatistiken av Skogsforskningsinstitutet och statistik rörande en del samhälleliga förhållanden av Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes). Verket utför folkräkningar, uppgör index (konsumentprisindex, partiprisindex) och upprätthåller Statistikbiblioteket (gr. 1867), som 1982 erhöll rang av vetenskapligt centralbibliotek. Sedan 1879 utges Statistisk årsbok för Finland, som är S:s huvudpublikation (innehåller statistik, som belyser ekonomiska, sociala, politiska och kulturella förhållanden i Finland samt en avd. med internationell statistik). S. utför även olika utredningar samt utger både i elektronisk och tryckt form statistiska rapporter m.m. och ett stort antal publikationer i serien Finlands officiella statistik. En del av statistiken finns avgiftsfritt tillgänglig på verkets webbsidor som öppnades i februari 1995. Verket är uppdelat på en avdelning för förvaltningstjänster samt avdelningar som insamlar statistiska uppgifter från olika områden, bl.a. individstatistik, välfärdsstatistik, statistik angående priser och löner samt företagsstatistik (företagsregistret). S., som leds av en generaldirektör (till 1982 överdirektör), sysselsatte 2009 ca 1 000 personer.

S. leder sitt ursprung från den 1756 inrättade Tabellkommissionen som hade till uppgift att utöva högsta ledningen över den befolkningsstatistik (befolkningsdatasystemet) som började föras 1749. Sedan Finland skilts från Sverige, övertogs kommissionens uppgifter av senatens kammarexpedition. Från denna överflyttades de 1865 på Statistiska byrån för Finland, som hade en provisorisk ställning fram till 1870 och 1884 utvidgades till statistiska centralbyrån som i sin tur 1971 ombildades till det nuvarande S. (G. Luther, Statistikens historia i Finland till 1970, 1993)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
statistik (data), statliga ämbetsverk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 30.11.2009
Uppdaterat 05.06.2017