Sjöfartsverket

Sjöfartsverket var enligt lagen av 2003 ett verk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde som svarade för handelssjöfartens och den övriga sjöfartens verksamhetsförutsättningar. Dess föregångare, Sjöfartsstyrelsen, grundades 1917 och arbetade fram till utgången av 2003, då det delades upp på Lotsverket (lotsväsen), Rederiverket och Sjöfartsverket, av vilka de två förstnämnda var statliga affärsverk.

Sjöfartsverket hade till uppgift att underhålla och utveckla de farleder som verket administrerade, styra och övervaka farledshållningen i hela landet, sörja för underhållet och utvecklingen av sjökartläggningen, fartygstrafikservicen, säkerheten inom sjötrafiken, föra fartygsregister, m.m. Verksamheten styrdes och övervakades av en direktion bestående av ordförande, vice ordförande och högst sex andra medlemmar, samtliga utsedda av statsrådet, som även utnämnde generaldirektören efter att ha hört direktionen. Sjöfartsverket hade en regionalförvaltning som bestod av sjöfartsdistrikt.

Sjöfartsverkets verksamhet fördelades 2010 mellan två nybildade ämbetsverk, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket, sålunda att sjösäkerhetsfunktionerna numera sköts av Trafiksäkerhetsverket medan Trafikverket övertog Sjöfartsverkets övriga förvaltninguppgifter. Sjöfartsverkets interna produktion bolagiserades till ett bolag, Meritaito Oy, till vars uppgifter bl.a. hör skötsel av farleder, användning och underhåll av kanaler, förebyggande och bekämpning av miljöolyckor samt olika uppgifter som anknyter till vattenbyggande. (Y. Kaukiainen/P. Leino- Kaukiainen, Navigare necesse: merenkulkulaitos 1917-1992, 1992)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
sjöfart, ämbetsverk, handelssjöfart
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 14.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 08.06.2017 av Import