Gezelius, Johannes d.ä.

Gezelius, Johannes d.ä. (f. 2/2 1615 Romfartuna, Västmanland, d. 20/1 1690 Åbo), kyrkoman. Efter studier i Uppsala och Dorpat blev Gezelius 1641 professor i grekiska och österländska språk i sistnämnda stad, utnämndes 1660 till superintendent i Livland och 1664 till biskop och prokansler i Åbo. Som biskop ägnade han stor omsorg åt prästerskapets utbildning i den lutherska ortodoxins tecken, visiterade ofta stiftets församlingar och sökte höja religionskunskapen hos allmänheten genom andaktsböcker på finska och svenska. Mycket framstående var Gezelius även som främjare av den andliga odlingen i landet; han var nitiskt verksam för förbättringen av skolorna, inrättade för sina bildningssträvanden ett pappersbruk i Tomasböle, Pojo (det första i landet, 1667) och anlade 1669 ett tryckeri i Åbo (flyttat till Stockholm 1713) samt bedrev en omfattande förlagsverksamhet. Hans förlagskatalog upptar ett 100-tal skrifter, av vilka han själv skrivit åtskilliga. Det dyrbaraste förlagsobjektet var hans bibelupplaga, den andra finska bibeln, som trycktes med statsunderstöd 1683-85. Han påbörjade ett bibelverk (Gezeliernas bibelverk) och utgav en utläggning över katekesen på finska.

Gezelius är en av den finländska kyrkohistoriens mest framträdande gestalter och han har kallats den finska folkundervisningens fader. Eftervärldens bild av honom fördunklas dock något av att de värsta häxförföljelserna inträffade under hans tid. (J.J. Tengström, Biskopen i Åbo stift Johan Gezelii den äldres minne, 1825; S. Kuusi, Suuria suomalaisia I, 1927; P. Laasonen, J. G. vanhempi ja suomalainen täysortodoksia, 1977)

Gezelius, Johannes d.y. (1647-1718)

Gezelius, Johannes Nepos (1686-1733)

Åbo ärkestift
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biografier, präster
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.03.2012
Uppdaterat 07.06.2023