Europaparlamentet

Europaparlamentet är ett EU-organ med sammanlagt 736 företrädare för de 27 EU-länderna (2009). Parlamentarikerna väljs genom ett allmänt och direkt folkval vart femte år (Europaparlamentsval). Parlamentets huvuduppgifter är att tillsammans med rådet anta europeiska rättsakter: direktiv, förordningar och beslut, att som sista instans godkänna EU:s budget i dess helhet och att utöva demokratisk kontroll över kommissionen. Parlamentet godkänner utnämning av ledamöter av kommissionen och har befogenhet att ge misstroendevotum. Talman är från och med 2009 den konservativa polacken Jerzy Buzek.

Europaparlamentet valdes första gången i juni 1979; 16 av riksdagen i Finland utsedda ledamöter inträdde i församlingen vid ingången av 1995. Parlamentet har stegvis fått ökat inflytande och ökade befogenheter. Genom Maastrichtfördraget från 1992 och Amsterdamfördraget från 1997, har E., efter att enbart ha varit ett rådgivande organ, omvandlats till en lagstiftande församling med befogenheter som kan jämföras med de nationella parlamentens befogenheter, men på det europeiska planet.

Det grundläggande arbetet sker i utskott, 20 st. ständiga (2009), som bereder ärendena inför E:s plenarsammanträden. Gemensamma parlamentarikerkommittéer upprätthåller förbindelser med parlamenten i de stater som är knutna till Europeiska unionen genom associeringsavtal. De interparlamentariska delegationerna upprätthåller på samma sätt förbindelser med ett stort antal parlament i andra länder och med internationella organisationer. E:s arbete organiseras av generalsekretariatet under ledning av en generalsekreterare. Generalsekretariatet sysselsätter ca 4 600 tjänstemän (2009). (Joachim Mickwitz)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
europaparlamentariker, parlament, Europaparlamentsval
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 27.06.2011
Uppdaterat 31.03.2016