Vikström, Erik

Vikström, Erik Gustav (f. 6/11 1941 Kronoby), kyrkoman, teol.dr 1974. V. tjänstgjorde 1965-82 som präst och missionär och var 1983-2006 biskop i Borgå stift. Han har publicerat bl.a. en avhandling om den konservativa pietismens predikoteori (Ortotomisk applikation, 1974), Boken om Gurli. Uppenbarelser i sjukrummet (1976), Gräsrotskyrkan, Eden och Anden. Ett herdabrev om kristet oastänkande (1992), I din hand. Ett herdabrev från livets böneskola (1996), Innantill, Tankebilder inför katekesen (2000) samt För dig, Andakter under ett helt år (2005).

V. har varit en av de centrala personerna bakom de nordiska och baltiska lutherska kyrkornas samt de brittiska och irländska anglikanska kyrkornas gemensamma teologiska dokument, den s.k. Borgåöverenskommelsen, som gjort Bishop of Porvoo till ett begrepp. Han har i kyrkomötet varit med om att arbeta fram många kyrkliga böcker: psalmboken, evangeliboken, katekesen, gudstjänstboken och handboken för kyrkliga förrättningar. Innehaft en rad olika internationella och nationella förtroendeuppdrag. (Stig Kankkonen)
VikstroemErik

Vikström, Erik. Återvände efter pensioneringen till sitt missionsfält i Tanzania. Foto: Lehtikuva Oy, M. Björkman.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
biskopar, missionärer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.01.2011
Uppdaterat 14.04.2017