Rothovius, Isak

Rothovius, Isak (f. trol. 1572 Småland, d. 10/2 1652 Åbo), biskop. Rothovius studerade från 1600 i Wittenberg, där han inhämtade en sträng luthersk ortodoxi; han gjorde även Axel Oxenstiernas bekantskap som dennes studieledare. Han blev 1604 kyrkoherde i Norrköping och utsågs 1627 till biskop i Åbo, vilket utgjorde ett led i de allmänna centraliseringssträvandena under denna tid. I Åbo inledde Rothovius en energisk reformverksamhet, som sträckte sig till flera sektorer av kyrko- och samhällslivet; hans huvudintresse gällde effektiveringen av stiftsförvaltningen, för vilket ändamål han bl.a. utgav ordningsstadgar, "Constitutiones", i flera redaktioner. I dem lades stor vikt vid kristendomsundervisning för folket, medan lämningar av katolsk kyrkosed och förkristna föreställningar hörde till de företeelser som enligt Rothovius anvisningar borde utrotas (häxförföljelser). Hans Constitutiones innehöll vidare noggranna föreskrifter för prästerna beträffande fattigvårdens organisering. Nya församlingar grundades, präster som ansågs olämpliga avskedades och nya utsågs. Rothovius grundade även några trivialskolor och arbetade energiskt för inrättandet av Åbo gymnasium, som tillkom 1630. Han hade stor andel i att gymnasiet tio år senare ombildades till Åbo akademi, som blev en härd för renlärigheten i Rothovius anda. Rothovius påbörjade vidare kyrkobokföringen och påskyndade översättningen av Bibeln till finska, bl.a. genom att tillsätta en kommission för ändamålet 1638. Han begrovs i Åbo domkyrka. (M. Parvio, Isaacus Rothovius Turun Piispa, 1959)RothoviusIsak.jpg

Rothovius, Isak. inledde som biskop i Åbo en energisk reformverksamhet, som sträckte sig till flera sektorer av kyrko- och samhällslivet. Oljemålning (detalj). Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, fattigvård, biskopar, häxprocesser
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 12.06.2017