pionjärtrupper

pionjärtrupper. Finländska pionjärer, som tillhörde Preussiska jägarbataljonen 27, deltog under första världskriget i strider på tyska östfronten; truppslaget firar sin årsdag den 25 juli till åminnelse av slaget vid Schmarden invid Riga 1916. Av en 1918 upprättad pionjärskolningsbataljon bildades 1919 två pionjärbataljoner. Den ena flyttades 1920 till Koria by i Elimä, den andra upplöstes 1927. Till Koria förlades 1944 såväl pionjärskolan (handhade grundutbildning och fortbildning av befälet) som Pionjärregementet (Pioneerirykmentti), vilket 1967 uppdelades på pionjärbataljoner i Keuru (Mellersta Finlands pionjärbataljon; även stor pionjärdepå sedan 1940) och Koria (Kymmene pionjärbataljon, flyttades 1994 till Vekaranjärvi och ingår idag i Karelska brigaden), där pionjärskolan arbetade fram till 1998, då även den flyttades till Keuru. Regementet hette 1992-2003 Mellersta Finlands regemente (Keski-Suomen rykmentti) och återfick 2004 sitt ursprungliga namn, Pionjärregementet. Till detta hör Mellersta Finlands pionjärbataljon, pionjär- och skyddsskolan samt en underhållscentral. Förutom i Pionjärregementet utbildas pionjärer även i Karelska brigaden, Kajanalands brigad, Björneborgs brigad, Pansarbrigaden, Nylands brigad och Reservofficersskolans pionjärkompani. (E-E. Saarinen, Pioneeriaselajin historia 1918-1968, 1975; J. Krolund m.fl., Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 1988; Pioneerit sodassa 1939-1944, 2 bd, 1994-97; E. Puranen, Pioneeriaselajin historia 1969-1993, 1995)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import