konsistorium

konsistorium är namn på vissa styrelseorgan vid universitet och högskolor. Vid Helsingfors universitet finns stora k. (Consistorium Maius) och lilla eller mindre k. (Consistorium ordinarum/ minus); deras befogenheter i förhållande till varandra har varierat över tid. Mindre k. har fungerat som styrelse sedan 1852, och fram till 1990 var mindre k. universitetets högsta myndighet såvida ej annat stadgats, men då överfördes denna makt till rektorn. Helsingfors universitets mindre k. bestod tidigare av rektor, två prorektorer samt fakulteternas dekaner och prodekaner, men 1990 års lag införde det vid andra universitet redan etablerade systemet med representanter för professorerna, de övriga lärarna och tjänstemännen samt studenterna. Från och med 2002 består k. av rektor (prorektorerna har närvarorätt), fem professorer, två från andra lärarkategorier, två tjänstemän, fyra studenter varav en fortsättningsstuderande (dessa utses av Studentkåren) samt en utomstående person, inalles 15.

Det stora konsistoriet (Consistorium Maius) är sammansatt av alla professorer vid universitetet och har till uppgift att främja samverkan mellan olika vetenskapsområden och att upprätthålla de akademiska traditionerna vid universitetet. Det har ingen beslutsrätt och har efter 1990-års universitetslag sammanträtt bara sporadiskt.

K. (Consistorium ecclesiasticum) kunde tidigare även användas då man avsåg domkapitel. (Matti Klinge)
 
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
universitet, högskolor
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 16.06.2023