kommunalval

kommunalval förrättas enligt 1998 års vallag vart fjärde år den första söndagen i oktober för att utse fullmäktige i kommunerna och ersättare för dem. Röstberättigad är varje finsk medborgare och (sedan 1995) varje i Finland stadigvarande bosatt utlänning som har fyllt 18 år. Valbar är den som har rösträtt och är bosatt i kommunen. Rätt att ställa upp kandidater vid k. har partier och röstberättigade som har bildat en valmansförening. Två eller flera partier och valmansföreningar kan bilda en gemensam lista. Ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista har rätt att ställa upp ett antal kandidater som är högst en och en halv gång så stort som antalet fullmäktigeledamöter som skall utses vid valet.

För valet skall kommunfullmäktige senast i oktober under det år som föregår valåret indela kommunen i röstningsområden med högst 3 000 invånare. Fullmäktige utser även kommunal centralvalnämnd och valnämnder för röstningsområdena samt valbestyrelser för förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning.

K. har alltsedan 1960-t. antagit en alltmer accentuerad allmänpolitisk karaktär, något som bl.a. har inneburit att de frågor som är aktuella på det rikspolitiska planet i allmänhet har fått en större genomslagskraft i debatten än de rent lokala spörsmålen. (Kuntalaisten valta ja valinnat, 1998)

Fullmäktigeledamöterna enligt invånarantal
Kommunalval

kommunalval. Kommunalpolitiken har i halvtannat århundrade utgjort en av den finländska demokratins hörnpelare. I de kommunala sammanhangen har medborgaren alltsedan 1860-t. kunnat tillägna sig politikens abc. Foto: Steffen Ørsted.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner, val (samhälleliga händelser), kommunalval, kommunfullmäktige
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.10.2010
Uppdaterat 16.06.2023