Europeiska gemenskapernas domstol

Europeiska gemenskapernas domstol är ett juridiskt organ som övervakar att EU:s lagstiftning efterlevs och får en enhetlig tolkning. Rättstvister avgörs där medlemsstaterna, gemenskapens institutioner, företag och enskilda kan uppträda som parter. Domstolen består av 15 domare och 8 generaladvokater, vilka utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd för en tid av sex år.

Generaladvokaterna biträder domstolen i dess arbete, de framlägger opartiskt och oavhängigt offentligt förslag till avgörande i de mål som handläggs av domstolen. Kommissionen innehar i egenskap av väktare av gemenskapens intressen åklagarens roll. Förstainstansrätten inrättades 1989 och består av femton domare som utses i samförstånd av medlemsstaternas regeringar för en tid av sex år. I förstainstansrätten handhas generaladvokatens uppgifter i ett begränsat antal fall av domarna själva.

Domstolen kan sammanträda till plenum eller som avdelningar med tre eller fem domare. Domstolen sammanträder till plenum när en medlemsstat eller en institution som är part i målet så begär, eller annars när någon särskilt viktig fråga skall prövas. Övriga mål avgörs på avdelningarna. Förstainstansrätten sammanträder i avdelningar med tre eller fem domare. I vissa särskilt viktiga fall kan även förstainstansrätten sammanträda till plenum.

Domstolen leds administrativt under överinseende av domstolens ordförande av en justitiesekreterare som utses av domstolen för en tid av sex år. Han leder domstolens förvaltning, övervakar beredningen av mål och ärenden samt sköter de processuella frågorna under rättegången. Domstolen har, såsom en oavhängig och självständig institution, en egen förvaltning som förutom kansliet bland annat innefattar en stor översättnings- och tolkavdelning, eftersom domstolen arbetar på gemenskapens samtliga officiella språk. Förstainstansrätten utser sin egen justitiesekreterare. För sina administrativa behov använder sig förstainstansrätten av domstolens administrativa avdelningar. (Joachim Mickwitz)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lagstiftning, domstolar, europarätt, medlemsstater
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.10.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 01.04.2016 av Import