bokhandel

bokhandel. Den moderna bokhandelsverksamheten uppstod på kontinenten kring sekelskiftet 1800. De nya idéerna spred sig snabbt till Danmark, Sverige och Norge. Under hela svenska tiden hade bokbindarna hand om försäljningen av böcker i riket. De reste med sina "boklådor" runt i landet och bjöd ut sina böcker. I början av ryska tiden var Åbo den enda staden i storfurstendömet Finland med en b. Bokhandeln (gr. 1778) innehades av Johan Christoffer Frenckell. Hfrs fick sin första b. 1821, då bokbindaren Jakob Delphin erhöll sina privilegier. Under 1800-talets första decennier öppnades b. även i Kuopio (1819), Uleåborg (1829), Vasa (1838), Viborg (1839) och Borgå (1839). På landsorten handhades bokförsäljningen under hela 1800-t. och början av 1900-t. av förlagens kolportörer.

Den organiserade b. i Finland kan räkna sitt ursprung från 1858, då Finska förlagsföreningen (förlagsväsen) grundades. Denna organisation hade vid starten 16 bokhandlare som kommissionärer; vid sekelskiftet 1900 var antalet boklådor 56. Branschens företagare bildade 1903 Finska bokhandlareföreningen med syfte att främja yrkesskickligheten och b:s sunda utveckling. Genom sammanslagning av bokhandelsförbundet och pappershandelsförbundet uppstod 1969 Finlands bok- och pappershandelsförbund, som fr.o.m 1999 heter endast Bokhandelsförbundet (Kirjakauppaliitto). 190 företag med 290 butiker hörde 2002 till förbundet.

I Finland fanns år 2002 sex bokhandelskedjor, av vilka Akademiska bokhandeln (gr. 1893, 7 butiker, ägs av Oyj Stockmann Abp) och Finska bokhandeln (gr. 1912, 60 butiker, ägs av Rautakirja Oyj som ingår i SanomaAbp-koncernen) är de två största och står för ca 70 % av den bokförsäljning som sker via b. (ca 168 700 € ; hela bokbranschen omsatte år 2001 455 000 €). SOKOSgruppens b. är 36 till antalet. De övriga bokhandelskedjorna, som bildats av små och medelstora privatägda b., är Info (gr. 1972, 44 butiker) Kipa (gr. 1984, 63 butiker) och Kirja-Q (gr. 2000, 12 butiker). B:s sammanlagda antal i Finland var år 2002 423. Förutom dessa finns närmare hundra små privata obundna b. samt nästan lika många specialboklådor runt om i landet. Av dessa kan nämnas en av världens första print on demand-bokhandlar En bok åt gången, som öppnades år 2000 i Glaspalatsets mediecenter i Hfrs.

Bokhandelspersonalen får sin grundutbildning i Bokhandelsskolan. Den som genomgått denna med godkända betyg får kalla sig librist. Bokpriserna har varit fria i Finland sedan 1971 och bokmomsen är numera 8 %. (A.W. Stenberg, Bokhandlare och boklådor i Helsingfors, Borgå och Viborg, 1942; S-B. Nyberg, Den Öhmanska bokhandeln 1839-49. En studie i bokhandels- och förlagsförhållandena i Finland under 1840-talet, Hist. o. litt.hist. studier 57, 1982)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, bokhandlar, bokbindare, branschorganisationer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 14.02.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 15.04.2016 av Import