konsumentklagonämnden Tillbaka

konsumentklagonämnden, inrättad 1978, opartiskt och oavhängigt specialistorgan, vars medlemmar representerar såväl konsumenter som näringsidkare. K. består av en ordförande med tjänsten som huvudsyssla och minst 19 medlemmar i bisyssla; både ordföranden och medlemmarna utnämns av statsrådet, de senare för fyra år i sänder. K. har en allmän avdelning och en avdelning för bostadsköp samt arbetar uppdelad på ett dussin sektioner. Principiellt viktiga ärenden behandlas i plenum.

Nämnden ger rekommendationer i frågor som gäller tvister i konsument- och bostadsköpsärenden samt avger utlåtanden till domstolarna i ärenden som faller inom dess kompetensområde. Behandlingen i nämnden finansieras av statliga budgetmedel och är således gratis, bortsett från de nödvändiga utredningar som behövs för klarläggning av fallen; dessa bekostas av parterna själva. Nämndens beslut har karaktären av rekommendationer och kan inte verkställas med tvångsmedel. Trots det hörsammas nämndens utslag i över 70% av fallen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi