IOGT, International Organisation of Good Templars, världsomspännande nykterhetsrörelse, gr. 1851 i staten New York, USA. 1868 nådde godtemplarrörelsen Europa och kom 1877 till Norden (Norge). Den finskspråkiga logen Aura och den svenskspråkiga logen Suomi bildades i Åbo 1884, men varken dessa eller andra vid samma tid grundade loger fick de ryska myndigheternas godkännande. Först 1913 blev det möjligt för den internationella ordenschefen Edvard Wavrinsky att instifta den första finländska logen, !IOGT-logen nr 1 Balder, i Hfrs.

I Norden blev godtemplarrörelsen en folkrörelse på bredare bas än i övriga delar av världen. Detta återspeglas än idag av att Sverige är det ledande landet i det internationella I.

1947 bildades Finlands svenska godtemplarungdomsförbund (FSGU) och Suomen goodtemplari nuoriso (SGN). Dessas verksamhet avtog på 1970- och 80-t. och upphörde så småningom. På finskt håll har rörelsen dött ut helt. Det finlandssvenska I. lever vidare främst representerat av logen nr 1 Balder i Hfrs men också av loger i Pargas och Österbotten. Medlemsantalet, som var som störst under efterkrigstiden med ca 400 medl., uppgår idag (2004) till ungefär 80 personer, varav hälften i Hfrs. Orsaken till nedgången kan dels spåras i det allmänt minskade intresset för föreningsverksamhet, dels i det faktum att rörelsen förespråkar absolutism. Till den regelbundna verksamheten hör förutom logemöten arrangerandet av sy-, foto- och hobbykretsar samt scoutverksamhet för de yngre.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi