strandplanering Tillbaka

strandplanering. Enligt markanvändnings- och byggnadslagens § 72 (MBL) får byggande på strandområden vid hav eller annat vatten inte utföras utan detaljplan eller sådan generalplan som kan ligga som grund för bygglov. Som stöd för generalplanen uppgör kommunen en byggnadsordning, där bl.a. byggnadernas storlek och avstånd från stränder kan definieras. Fritidsbyggandet är noggrant reglerat i MBL. Bestämmelserna gäller inte för uppförande av ekonomibyggnader eller för renoveringar eller byggnader för att bedriva jord- eller skogsbruk eller fiskeri. De gäller heller inte byggande för försvarets, gränsbevakningens eller sjöfartens behov. Lagstiftningen innehåller särskilda krav på innehållet för de generalplaner och detaljplaner som gäller strandområden, bl.a. bör det planerade byggandet och markanvändningen lämpa sig för strandlandskapet och omgivningen, naturvård, landskapsvärden, rekreationsbehov, vartill vattenvård och vatten och avlopp samt vattnens, terrängens och naturens särdrag bör beaktas; dessutom bör tillräckligt stora sammanhängande obebyggda områden kvarstå. General- och detaljplanerna uppgörs av kommunen, men markägaren har också rätt att själv låta utarbeta en stranddetaljplan, ifall området utgör en ur kommunens synvinkel ändamålsenlig helhet. Beredningen av en strandplan skall ske i växelverkan med de personer och sammanslutningar, vars förhållanden eller intressen kan påverkas av planen. S. övervakas av de lokala miljöcentralerna; under planeringen bör s.k. myndighetsråd hållas mellan kommunen och den lokala miljöcentralen. Vidare bör miljökonsekvenser, likaså samhällsekonomiska, sociala, kulturella och övriga konsekvenser av planen utredas. För enstaka projekt kan man ansöka om beslut om avvikelse från behovet av s. Se även byggnadslagstiftning. (Patrick Eriksson)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
naturvård
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Naturskydd och miljövård
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter