jämställdhetsombudsmannen Tillbaka

jämställdhetsombudsmannen, statlig myndighet i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet med uppgift att övervaka att jämställdhetslagen följs, i synnerhet förbudet mot diskriminering och förbudet mot diskriminerande annonsering. Jämställdhetsombudsmannen främjar genom lagförslag, anvisningar och råd att lagens syfte uppfylls, följer jämställdheten mellan könen inom samhällets olika sektorer samt informerar om jämställdhetslagen och dess tillämpning. Utlåtande över om diskriminering har ägt rum kan begäras av jämställdhetsombudsmannen. Jämställdhetsombudsmannen har rätt att utföra inspektioner på arbetsplatser och vid behov få de uppgifter som behövs för tillsynen. Jämställdhetsombudsmannen utnämns av statsrådet för viss tid, dock högst för fem år åt gången.

Jämställdhetslagen övervakas förutom av jämställdhetsombudsmannen av jämställdhetsnämnden till vars uppgifter hör bl.a. att ge utlåtanden till domstolen i ärenden som gäller erläggande av gottgörelse enligt jämställdhetslagen samt beslut om att vite skall betalas.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg